Strona główna ]

 

 

12 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

EBOSPLPW

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)  

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 

 

TV QUOMODO  kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV ZJAZD KATOLICKI kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV SEJM WALNY kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV SEJMIKI ZIEMSKIE kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV HUSARIA KATOLICKA kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

 

 

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi   NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

CELE

 

Celami i zadaniami Fundacji są:

bullet

promowanie sztuki rządzenia - rządności

bullet

wspieranie aktywności promującej dokonania Króla Stanisława Leszczyńskiego, jego działalności, twórczości oraz ochrona dóbr i pamiątek związanych z jego osobą.

bullet

działalność charytatywna;

bullet

mecenat i patronat kultury;

bullet

podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej i kulturowej;

bullet

ochrona i promocja zdrowia;

bullet

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

bullet

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

bullet

upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

bullet

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

bullet

wspieranie działań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

bullet

wspieranie działań w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

bullet

wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

bullet

upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

bullet

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

bullet

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

bullet

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

bullet

działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;  

bullet

podnoszenie wiedzy nad zagadnieniem problematyki zarządzania a szczególnie jej społecznym charakterem;

bullet

wspieranie wiedzy na temat zarządzania;

bullet

wspieranie działań na rzecz opracowania nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie;

bullet

wspieranie badań nad tematyką efektywności zarządzania;

bullet

wspieranie najlepszych zarządców uwzględniających aspekty społeczne w zarządzaniu;

bullet

popieranie akcji propagujących zarządzanie postrzegane jako efektywne gospodarowanie;

bullet

wspieranie zarządzania kryzysowego, którego celem m.in. jest ratowanie miejsc pracy;

bullet

wspieranie zarządzania wspomagającego rozwój gospodarczy;

bullet

edukacja w dziedzinie zarządzania jako element rozwoju efektywnej przedsiębiorczości;

bullet

wspieranie działalności szkoleniowej w zakresie zarządzania;

bullet

uwypuklanie rangi społecznej zarządzania makro i mikroekonomicznego w różnych podmiotach i instytucjach;

bullet

wspieranie podnoszenia kwalifikacji managerów dostrzegających aspekty społeczne zarządzania;

bullet

wspieranie zarządzania dotyczącego służby zdrowia i szkolnictwa i innych instytucji nonprofit;

bullet

wspieranie zarządzania opierającego się na nowoczesnych narzędziach internetowych;

bullet

wspieranie zarządzania dotyczącego ochrony przyrody i środowiska;

bullet

wspieranie zarządzania propagującego ekologię i zdrową żywność;

bullet

wspieranie zarządzania oszczędzającego surowce i energię;

bullet

wspieranie zarządzania zmierzającego do innowacyjności i postępu technicznego;

bullet

wspieranie zarządzania zwiększającego konkurencyjność i wartość zarządzanego podmiotu, co w dalszej perspektywie ma zwiększyć zatrudnienie;

bullet

promocja nowoczesnych metod zarządzania;

 

Strona główna ]

Copyright © 2006-2018  QUOMODO  FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

   Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!

Dwunasty rok naszej działalności